PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
Slovensko
22. 5. 2020 - 10. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s Bylinkárkou 1.
Slovensko
3. 6. 2020 - 15. 6. 2020
Literárne pondelky - Posadnutosť zámenami
Slovensko
1. 6. 2020 - 15. 6. 2020
Literárne pondelky - Agi
Slovensko
18. 5. 2020 - 15. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s bylinkárkou
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
3. 6. 2020 - 17. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s bylinkárkou
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
10. 6. 2020 - 24. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Výstava Vesmír očami detí
Dolný Kubín
3. 6. 2020 - 26. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Výstava Inšpirovaní domovom
25. máj 2020 | 10:19:15
Peter Balgha - výročie
22. máj 2020 | 08:53:15
Pozvánka na Oravské divadelné dni
21. máj 2020 | 21:27:39
Oravské divadelné dni
21. máj 2020 | 21:27:28
Bačovské dni v tomto roku NEBUDÚ
21. máj 2020 | 21:27:19
 
 
 

 

 

propozície súťaží

VIANOČNÁ POHĽADNICA 2019

14. 10. 2019 - 8. 11. 2019

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

VIANOČNÁ POHĽADNICA

16. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ DETSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej

p r o p o z í c i e

 

VYHLASOVATEĽ

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

TERMÍN SÚŤAŽE

Uzávierka zasielania prác je k 8. 11. 2019. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. To sa uskutoční v decembri 2019 v Dolnom Kubíne.

 

TERMÍN VÝSTAVY

Séria posúťažných výstav bude inštalovaná v mesiacoch december 2019 – január 2020 na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Srbsko).

 

POSLANIE SÚŤAŽE

Konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, subjektívnu výtvarnú výpoveď a detskú interpretáciu; podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom; priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti; objavovať výtvarné talenty; podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov.

Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5 (ak nebude splnení formát, práce budú vyradené), za školu je možné poslať maximálne 10 prác (doporučujeme predvýber). Každý autor môže pritom zaslať iba jednu prácu. Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; súťažná kategória; meno a priezvisko autora; vek autora; názov a adresa školy; e-mail autora; meno, priezvisko a e-mail pedagóga. Zároveň dáva svoj súhlas so spracovaním týchto osobných údajov a s ich evidenciu po dobu troch rokov.

Súťažné práce sa autorom nevracajú.

Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím, prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, so zverejnením formou propagačných materiálov a šírením v elektronickej podobe pre nekomerčné účely, ako i pre jej uverejnenie v printových a elektronických médiách bez nároku autora na honorár.

Súťažné kategórie:

A.  Materské školy – do 6 rokov

B1. Základné školy – do 10 rokov

B2. Základné školy  – do 15 rokov

C1. Školy umeleckého zamerania  – do 10 rokov

C2. Školy umeleckého zamerania  – do 15 rokov

D.   Špeciálne školy

Technika:

·         maľba, kresba, grafika, počítačová grafika

·         kombinovaná technika

 

UZÁVIERKA ZASIELANIA PRÁC

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 8. 11. 2019 na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

HODNOTENIE A OCENENIE PRÁC

Súťaž je jednokolová. Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú odbornú porotu. Tá po vyhodnotení prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a čestné uznania; môže určiť i kolektívne ocenenia. Vecné a finančné ceny prináležia ich autorom. Oceneným autorom navrhne okrem vecných i finančné ceny v celkovej sume 300 €. Finančné ceny je potrebné prevziať osobne. Kolekcia 24 vybratých prác bude graficky spracovaná do katalógu a oficiálnych vianočných pohľadníc. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Všetkým oceneným autorom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť vyhodnotenia, bude zaslaný diplom, katalóg a prípadná cena. Ocenení autori budú v rámci vyhlásenia výsledkov pozvaní na trojdňový pobyt na Orave spojený s výtvarnými workshopmi. Všetky pobytové a dopravné náklady hradí vyhlasovateľ.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Budú zverejnené v  tlači a na stránke www.osvetadk.sk

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám.

 

            

 

KONTAKT A BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

tel. 043/5 864 978, 0915 032 734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk