PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Oravské remeselné Vianoce
Slovenský inštitút Varšava
14. 12. 2018 - 15. 12. 2018
29. Oravské Vianoce
MsKS Dolný Kubín
21. 11. 2020 - 17. 12. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
5. 12. 2018 - 19. 12. 2018
Vianočná pohľadnica
Bratislavský hrad-Západná terasa, Bratislava
29. 11. 2018 - 20. 12. 2018
Svet kovačického insitného umenia
Turčianska galéria v Martine
15. 11. 2018 - 31. 12. 2018
Tvorivé stretnutie s bábkou
Orava
1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Vianoce deťom
KD Zuberec
1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
15. Vianočná pohľadnica
Slovensko, Poľsko, Srbsko
29. 11. 2018 - 31. 1. 2019
Dvere dokorán
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 12. 2018 - 31. 1. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Z náručia poznania
10. dec 2018 | 10:38:04
Vianočná pohľadnica - výsledky
27. nov 2018 | 07:18:20
Inšpirovaní drevom a kameňom
13. nov 2018 | 10:27:28
Výstava Ľubomíra Orsága
5. nov 2018 | 10:22:03
Pätnásč rokov poviedky
25. okt 2018 | 07:41:23
 
SÚŤAŽE
 
ANKETA
Navštívili ste v lete niektorý z festivalov Oravského folklórneho leta?
áno, niekoľko
[107h:83%]
nie
[8h:6%]
celkovo hlasujúcich: 129
 

 

 

propozície súťaží

Nositelia tradícií-region.súťaž folklórnych skupín

15. 1. 2018 - 3. 4. 2018

Oravské Veselé

 

Nositelia tradícií 2018

regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín

 -  p r o p o z í c i e  -

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne - Žilinský samosprávny kraj

Spoluorganizátori: Obec Oravské Veselé

Termín konania: 14. apríl 2018

Miesto konania: Kultúrny dom Oravské Veselé

I. Charakteristika súťaže

1. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

2. Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám.

3. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

4. Súťaž sa koná každé tri roky.

II. Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

Ďalšími cieľmi sú:

1. aktivizovať činnosť folklórnych skupín;

2. podporovať vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov z jednotlivých lokalít, či regiónov;

3. poukázať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí;

4. priblížiť publiku tradičnú ľudovú kultúru.

 

B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

I. Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

a) regionálne súťaže a prehliadky, Nositelia tradícií 14. 04. 2018, Oravské Veselé

b) krajské súťaže a prehliadky, Nositelia tradícií 17. 06. 2018, Likavka

c) celoštátna súťaž a prehliadka, Nositelia tradícií 04. – 05. 08. 2018, Zuberec

II. Súťažné kategórie

Súťaž nemá súťažné kategórie.

II. Podmienky pre súťažiacich

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky folklórne skupiny, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky, alebo členovia majú štatút Slováka žijúceho v zahraničí a prezentujú materiál z územia Slovenska, presahujúcich hraničných regiónov, alebo z oblastí historicky obývaných Slovákmi.

2. Do základného kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia. Ak sa v mieste pôsobenia neuskutoční základné kolo, môžu sa prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

3. Na prihlásenie do súťaže musí kolektív spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), poslať ju so všetkými prílohami vo verzii Word, ale aj poštou (resp. priniesť osobne), potvrdenú podpisom na adresu organizátora základného kola do termínu.

4. Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže. Medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty.

5. Celkový počet členov vo všetkých zložkách môže byť maximálne 45 členov.

6. Súťažné čísla môžu mať trvanie maximálne 20 minút.

7. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa už v minulosti zúčastnili na celoštátnej súťaži.

 

C. ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Hodnotenie súťaže

1. Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

2. Ďalej sa na nižších stupňoch súťaže udeľuje spravidla jeden priamy postup do vyššieho kola. Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich vystúpení udeliť návrh na postup ešte dvom folklórnym skupinám. Organizátor vyššieho kola súťaže, v prípade celoštátneho kola Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať.

3. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

4. Na krajskej úrovni spracúva a odovzdáva organizátorom výsledky súťaže vo forme hodnotiacej správy, ktorá obsahuje odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty, predseda poroty. Na celoštátnej úrovni to vykonáva každý člen odbornej poroty. Hodnotiaca správa je prílohou k propozíciám.

5. Kritériá hodnotenia:

a. vhodnosť výberu, spracovania materiálu a témy s rešpektovaním dramaturgických a režijných princípov,

b. rešpektovanie podoby a funkcie tradičnej príležitosti (zábavný, obradový či slávnostný repertoár; zvykoslovný materiál a pod.),

c. rešpektovanie zákonitostí daného typu tanca (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov, či tanečných sledov, etiketa tanečného prejavu – privolanie partnerky, ukončenie tanca, správanie a roly partnerov v tanci, hlasové prejavy – pokriky, ujúkanie...),

d. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov hudobno-spevného štýlu danej lokality/regiónu (výber piesní k typu tanca, typ hudobného zoskupenia, rytmika, harmonizácia, tempo, variačná technika, súhra jednotlivých hudobných nástrojov pri skupinovej hre, komunikácia muzikantov s tanečníkmi...),

e. vhodnosť dramatického stvárnenia témy,

f. funkčné využitie tradičného odevu, obuvi a rekvizít,

g. úroveň interpretácie,

h. celkový dojem.

II. Odborná hodnotiaca porota

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

III. Termín zaslania záväznej prihlášky:

Záväznú prihlášku na Oravskú súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru je potrebné vyplnenú zaslať najneskôr do 03. apríla 2018, na adresu: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55 026 01 Dolný Kubín, faxom: 043/5864928 alebo na e-mailovú adresu: folklor@osvetadk.sk

Prihlášky zaslané po 03. apríli 2018 nemusia byť akceptované. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

 

D. DOPŇUJÚCE INFORMÁCIE

I. Práva a povinnosti súťažiacich

1. Súťažiaci sú povinní:

- akceptovať pravidlá a podmienky súťaže

- rešpektovať pokyny organizátora súťaže

- prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže. Na návrh odbornej poroty sú povolené malé zmeny, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu interpretačnému výkonu (úprava počtu fráz, alebo sledu piesní, harmónie, rytmiky, variačnej techniky)

2. Súťažiaci majú právo:

- na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;

- žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a realizátorovi súťaže a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby, ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či sociálneho charakteru.

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže.

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2018 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. Ocenenie:

Všetci účinkujúci sólisti a kolektívy získajú diplom za účasť, postupujúci budú ocenení vecnými cenami a diplomom.

III. Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po rozborovom seminári na záver regionálnej súťažnej prehliadky v priestoroch kultúrneho domu v Oravskom Veselom.

IV. Finančné zabezpečenie:

Účinkujúce kolektívy a sólisti si hradia všetky náklady spojené s účasťou z vlastných prostriedkov, alebo z prostriedkov vysielajúcej organizácie. Ostatné (režijné) náklady hradí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

 

Kontakt – Bližšie informácie:

Mgr. Miroslava Ivanová

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

043/5864978, 0905 637053, folklor@osvetadk.sk

Prílohy
nositelia_tradicii_2018.doc, , 60 kb
nositelia_tradicii_2018.pdf, , 405 kb