PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Inšpirovaní Oravou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 9. 2018 - 28. 9. 2018
Návraty k drevu a kameňu - plenére
Orava
21. 5. 2018 - 30. 9. 2018
13. Návraty k bielopotockému kameňu
Oravský Biely Potok
24. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Z náručia poznania
Dolný Kubín
1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
3. 10. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
10. 10. 2018
17. Oravský mikrofón
Mestské kultúrne stredisko Tvrdošín - Medvedzie
11. 10. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovenský dom v Podvlku
12. 10. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Výtvarníci zo Srbska v Žiline
28. aug 2018 | 08:34:16
Gajdoivačka 2018
28. aug 2018 | 08:33:41
Návraty k Siváňovcom
8. aug 2018 | 09:44:41
Nositelia tradícií - výsledky
6. aug 2018 | 15:06:42
 
SÚŤAŽE
15. Vianočná pohľadnica
Európa
1. 9. 2018 - 15. 11. 2018
 
ANKETA
Navštívili ste v lete niektorý z festivalov Oravského folklórneho leta?
nie
[1h:8%]
celkovo hlasujúcich: 12
 

 

 

propozície súťaží

O erb mesta Dolný Kubín-detská dram.tvorivosť

15. 1. 2018 - 16. 2. 2018

Dolný Kubín

 

O  E R B   M E S T A   D O L N Ý   K U B Í N   2 0 1 8

36. ročník regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

- p r o p o z í c i e  -

                                                

Vyhlasovateľ a organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor: Mesto Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Termín: 15. marec 2018, od 8.00 hod.

Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

Charakteristika súťaže a jej poslanie:

Regionálna divadelná súťaž a prehliadka O Erb mesta Dolný Kubín vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby detských, mládežníckych a dospelých kolektívov a sólistov hrajúcich pre deti z okresov oravského regiónu, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi.

Na regionálnej prehliadke sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na základných školách (žiaci 1. až 9. ročníka), na osemročných gymnáziách (žiaci 1. až 4. ročníka), základných umeleckých školách a kultúrno-výchovných zariadeniach - CVČ (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane) a z celého regiónu Oravy (okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín).

 

Podmienky súťaže (zásady účasti):

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky detské a mládežnícke divadelné súbory, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia alebo bydliska.

2. Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.

3. Kolektívy sa môžu prezentovať v týchto žánroch divadelného umenia: činohra, bábkové divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické divadlo, dramatické hry detí.

4. Kolektívy môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.

5. Súťažiť sa môže s inscenáciou, sólovým výstupom alebo so scénickou miniatúrou.

6. V prípade, že sa v danej kategórii na regionálnej divadelnej prehliadke vyskytne ďalšia kvalitná inscenácia, odborná hodnotiaca porota ju môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú divadelnú prehliadku, organizátor krajskej divadelnej prehliadky návrh nemusí akceptovať. Ak predstavenia súborov a sólistov zúčastnených na regionálnej divadelnej prehliadke nedosiahnu požadovanú úroveň, má odborná hodnotiaca porota právo neodporučiť na krajskú divadelnú prehliadku žiaden súbor či sólistu.

 

Štruktúra súťaže:

Súťaž je trojstupňová – regionálna, krajská, celoštátna. Má dve časti. Prvá časť je súťažná prezentácia záväzne prihlásených detských divadelných súborov. Druhá časť je vzdelávací rozborový seminár a diskusný klub s odbornou porotou za účasti umeleckého a pedagogického vedenia súborov.

 

A. Štruktúra súťaže detskej dramatickej tvorivosti

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy (súbory) a jednotlivci – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. – V. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov vrátane).

B. Štruktúra súťaže divadla dospelých hrajúcich pre deti

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy (súbory) s členmi vo veku od 16 rokov a jednotlivci ako sólisti s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca a pantomímou vo veku od 16 rokov.

Víťazné súbory resp. sólisti v súťaži postupujú na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti „Detský divadelný Medveď“ do Žiliny (16. – (17). 4. 2018).

Z krajskej súťažnej prehliadky víťazi jednotlivých kategórií postupujú na:

-          celoštátnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti - 47. ročník ZLATÁ PRIADKA 2018 v Šali (23. – 27. 5. 2018)

-          celoštátnu súťažnú prehliadku divadiel dospelých hrajúcich pre deti 27. ročník DIVADLO A DETI 2018 v Rimavskej Sobote

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 16. februára 2018

- osobne, na poštovú adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín alebo na e-mailovú adresu: divadlo@osvetadk.sk  

 

V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a priložiť nasledovné:

1.      Zoznam účinkujúcich s presnou adresou bydliska a dátumom narodenia.

2.      Osoby a obsadenie, údaje o režisérovi, scénografovi, hudobnej zložke.

3.      Textovú predlohu inscenácie, súťažného vystúpenia.

4.      Slovo o súbore alebo sólistovi ako podklad do sprievodného slova, resp. bulletinu.

5.      Informáciu o autorovi, autoroch resp. o inscenačnej tradícii do bulletinu.

6.      Fotografie z inscenácie (ak sú k dispozícii).

Neúplné prihlášky a doručené po 16. februári 2018 nebude organizátor akceptovať!

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov trojčlennej odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 

Hodnotenie súťaže:

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Porota ďalej udeľuje spravidla jedno 1., 2. a 3. miesto. Kolektív umiestnený na 1. mieste postupuje do ďalšieho kola súťaže. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny. Na krajskú divadelnú prehliadku do Žiliny odporučí odborná hodnotiaca porota súbor resp. jednotlivca – spravidla z 1. miesta z každej kategórie ( na základe kvality predstavenia: umeleckej a výchovnej hodnoty inscenácie a jej prínosu pre ďalší rozvoj divadla hraného pre deti).

Ak nastane situácia, že sa na krajskej divadelnej prehliadke vyskytne v danej kategórii ďalšia kvalitná inscenácia, odborná hodnotiaca porota ju môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú divadelnú prehliadku. V prípade, že na regionálnej divadelnej prehliadke zúčastnené súbory nedosiahnu požadovanú úroveň, organizátor regionálnej divadelnej prehliadky nemusí odporučiť žiadny súbor – sólistu do vyššieho stupňa súťaže. Súčasťou prehliadky bude odborný rozborový seminár.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže:

1. Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.

2. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (organizačného vedúceho súboru, režiséra alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor zabezpečuje a hradí režijné náklady spojené s usporiadaním súťaže (porota, priestory, propagácia, občerstvenie, ceny). Účinkujúce súbory a jednotlivci sa súťaže zúčastnia na vlastné náklady (doprava) , občerstvenie hradí organizátor. V prípade schválenia grantu z FPU zabezpečí a uhradí organizátor aj dopravu.

 

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov je verejné a uskutoční sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne po ukončení rozborového seminára a všetkých vystúpení za účasti poroty, vedúcich súborov, sólistov.

 

Prehlásenia:

1. Z dôvodu nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

3. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (režiséra, pedagóga, vedúceho súboru, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného,

či sociálneho charakteru.

4. Súťažiaci prihlásením do súťaže  vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

5. Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže O erb mesta Dolný Kubín a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

6. Súťažiaci dáva prihlásením do súťaže Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou O erb mesta Dolný Kubín 2018, na celý čas jej trvania.

 

 

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr.art. Daniela Kubíková _ manažér pre divadlo

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 0905637085, 5864978

divadlo@osvetadk.sk

Prílohy
o_erb_mesta_dk_2018.doc, , 92 kb
o_erb_mesta_dk_2018.pdf, , 100 kb